Cassovianet Košice s.r.o.

poskytovateľ internetových služieb

 

Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do siete internet spoločnosti Cassovianet Košice s.r.o. (ďalej len "Všeobecné podmienky") vydané v súlade so zákonom NR SR č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

 

 

 

Článok 1

 

Vymedzenie základných pojmov.

 

1.1 CASSOVIANET KOŠICE, s.r.o. so sídlom Popradská 78, Košice, IČO 36213178, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 13161/V, je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v rozsahu všeobecného povolenia TÚ SR VP č. 1/2014 vydaným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Povolenie “) na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení. CASSOVIANET KOŠICE, a.s., (ďalej len „spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE“) je telekomunikačným podnikom. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je oprávnená vykonávať vyššie uvedené telekomunikačné činnosti na celom území Slovenskej republiky.

1.2 Zmluva je zmluva o pripojení spolu s  dodatkami a osobitnými dohodami, na základe ktorej sa spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE zaväzuje pripojiť  koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka na verejnú telekomunikačnú sieť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a poskytovať Účastníkovi dohodnuté Služby a Účastník sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a využívanie Služieb. Každý ďalší vzťah, ktorý vznikne medzi spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE a Účastníkom po uzavretí Zmluvy a ktorého predmetom je poskytovanie Služieb spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE Účastníkovi podľa týchto Všeobecných podmienok, sa považuje za dodatok k Zmluve.

1.3 Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiadala spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE o uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie Služby.

1.4 Účastník je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená objednávať a používať Služby spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE na základe Zmluvy.

1.5 Zodpovedný zástupca Účastníka je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene Účastníka vo všetkých úkonoch súvisiacich s uzatvorením Zmluvy, jej zmenami a vo všetkých úkonoch súvisiacich s poskytovaním Služieb podľa týchto Všeobecných podmienok, a to na základe platných právnych predpisov alebo na základe osobitného písomného splnomocnenia od Účastníka.

1.6 Kontaktná osoba je osoba na strane Účastníka, s ktorou bude spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE, resp. jej subdodávatelia v priamom kontakte pri Zriaďovaní pripojenia a počas poskytovania Služby. Účastník je pritom povinný oznámiť kontaktné údaje tejto Kontaktnej osoby spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a zároveň zabezpečiť, aby Kontaktná osoba bola počas Zriaďovania pripojenia a počas poskytovania Služby k dispozícii spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE podľa jej pokynov. Identifikačné údaje Kontaktnej osoby sú uvedené v Objednávke.

1.7 Zriadenie pripojenia predstavuje súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE a po vykonaní ktorých je možné pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka ku Koncovému bodu okruhu v mieste identicky špecifikovanom Účastníkom (napr. budova, objekt, pozemok identifikované súpisným, resp. parcelným číslom) v Objednávke, t.j. po vykonaní ktorých je možné vykonať Pripojenie. Zriadenie pripojenia zahŕňa nastavenie technických parametrov Siete a v prípade, že je to potrebné aj zriadenie a prenájom Prístupového okruhu a inštaláciu Zariadení alebo ich obstaranie.

1.8 Pripojením sa pre účely Zmluvy rozumie úkon, nasledujúci po vykonaní  Zriadenia pripojenia, a na základe ktorého je koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka pripojené ku Koncovému bodu okruhu. Na základe Pripojenia Účastník môže využívať Služby poskytované spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE podľa  Zmluvy a v súlade s Popisom Služieb a Všeobecnými podmienkami.

1.9 Koncový bod okruhu je zariadenie spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE ku ktorému sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka. Koncovým bodom okruhu je z hľadiska technologických prostriedkov Terminál mikrovlnného spoja, laserového spoja, koncové zariadenie prenajatého metalického alebo optického spoja s komunikačným rozhraním definovaným v objednávke.

1.10 Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „Sieť“) je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE na základe Povolenia a používaných na prenos dát a poskytovanie Služby v súlade s Povolením. Rozhraniami Siete sú jej koncové body, v ktorých je Sieť pripojená k iným verejným telekomunikačným sieťam a systémom zriaďovaným, resp. prevádzkovaným inými prevádzkovateľmi a v ktorých sú k nej cez Prístupové okruhy pripojení Účastníci. Súčasťou Siete je aj riadiace a dohľadové stredisko Siete spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE ( ďalej len „Stredisko“).

1.11 Služba alebo Služby pozostávajú z dátovej služby a s ňou spojenými inými doplnkovými a ostatnými telekomunikačnými službami (produktmi) poskytovanými na technologickej báze dátovej služby, ako aj ďalšie produkty, ktorých predmetom je prenos dát prostredníctvom Siete spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE v kvalite a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach a v Zmluve. Služby poskytuje spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE Účastníkovi v súlade so Všeobecnými podmienkami za sadzby uvedené v aktuálnom Cenníku služieb spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, a to na základe Povolenia, Zmluvy a Všeobecných podmienok, prípadne osobitných dohôd. Súčasťou poskytovania Služieb nie je predaj  koncového telekomunikačného zariadenia, ak nie je dohodnuté inak.

1.12 Objednávka je formulár spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, na základe ktorého si Účastník  objednáva poskytovanie Služby a definuje svoju požiadavku na Zriadenie pripojenia, zrušenie alebo preloženie Služby, definuje parametre Služby alebo ich zmenu, definuje Prístupový okruh, určuje umiestnenie Koncového bodu okruhu, stanovuje technickú charakteristiku a špecifikáciu Služby. Objednávka taktiež obsahuje údaje o Účastníkovi, požadovaný dátum Zriadenia pripojenia ako aj iné údaje podľa pokynov spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE potrebné pre Zriadenie pripojenia. Okrem vyššie uvedeného, Objednávka musí obsahovať údaje špecifikujúce, či sa pri Zriadení pripojenia majú využiť existujúce Vnútorné rozvody a aj údaje o tom, kto je ich vlastníkom alebo správcom a súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadený koncový bod pripojenia. Objednávka sa po jej akceptácii spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE stáva ako dodatok k Zmluve jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.13 Požiadavka na obhliadku je úkon spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, na základe ktorého spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE preveruje možnosť technickej realizácie zriadenia pripojenia Účastníka resp. Záujemcu v zmysle jeho technických požiadaviek. Tento úkon si spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE vyhradzuje pred podpisom Zmluvy.

1.14 Cenník je aktuálna tarifa Služieb spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE. Obsahuje úpravu cien za poskytované Služby, príplatkov a bezplatne poskytovaných Služieb, ako aj podmienky, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.15 Odovzdávací protokol je listina potvrdzujúca Zriadenie pripojenia a identifikuje Zariadenia spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, prostredníctvom ktorých spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE poskytuje dohodnutú Službu a ktoré boli odovzdané Účastníkovi do užívania v súvislosti so zriadeným Prístupovým okruhom. Odovzdávací protokol obsahuje aj skutočný dátum Aktivácie Služby. Za Účastníka podpisuje Odovzdávací protokol Kontaktná osoba.

1.16 Prístupový okruh je telekomunikačný okruh, ktorý slúži alebo má slúžiť na pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia Účastníka k Sieti za účelom poskytovania Služieb. Prístupový okruh je špecifikovaný v Objednávke. Súčasťou prístupového okruhu môže byť aj prenajatý telekomunikačný okruh, ktorý má spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE prenajatý od iného telekomunikačného operátora za účelom realizácie a poskytovania Služieb Účastníkovi.

1.17 Virtuálny okruh je telekomunikačný okruh, ktorý umožňuje prenos dát medzi jeho koncovými bodmi a je tvorený súborom technických a sieťových prostriedkov.

1.18 Koncovým bodom okruhu je fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami, na ktoré sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie. Koncovým bodom okruhu môže byť aj rozhranie s inými telekomunikačnými sieťami prevádzkovanými inými prevádzkovateľmi ako je telekomunikačná sieť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE.

1.19 Zariadenie alebo Zariadenia sú telekomunikačné zariadenia vo vlastníctve spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, ktoré slúžia na Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služieb.

1.20 Vnútorný rozvod je tvorený telekomunikačnými okruhmi umiestnenými v objekte alebo objektoch, v ktorých bude na základe Zmluvy vykonané Zriadenie pripojenia. Vnútorný rozvod je súčasťou Prístupového okruhu.

1.21 Evidenčné číslo objednávky je číslo, pridelené spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE Účastníkovi, ktoré jednoznačne identifikuje Účastníka a určuje jeho Objednávku.

1.22 Prístupové meno Účastníka slúži na identifikáciu Účastníka pri niektorých Službách. Prístupové meno Účastníka je pridelené Účastníkovi spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE spolu s Heslom.

1.23 Heslo slúži na overenie autorizovaného použitia Prístupového mena Účastníka. Sieťová adresa slúži na identifikáciu koncového bodu pri niektorých Službách.

1.24 Požadovaný dátum je v Objednávke uvedený dátum, ku ktorému Účastník žiada  o Zriadenie pripojenia  konkrétnej Služby. Účastník berie na vedomie, termíny pre zriadenia služieb uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

1.25 Aktivácia Služby predstavuje úkon spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, ktorý umožní Účastníkovi využívanie Služby podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok.

1.26 Dočasné prerušenie poskytovania Služieb je úkon spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, ktorý dočasne znemožní Účastníkovi využívanie Služieb.

1.27 Porucha je taký stav služby, kedy Účastník nemôže využívať Službu, resp. kedy Služba nedosahuje Dohodnutú úroveň parametrov Služby. Poruchou nie je akékoľvek prerušenie napájania Zariadenia elektrickou energiou.

1.28 Servis je súhrn úkonov a činností poskytovaných spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE za účelom odstránenia Poruchy. Za Servis sa považuje aj diaľkové odstránenie Poruchy zo Strediska.

1.29 Doba zásahu je doba nevyhnutná pre začatie odstraňovania Poruchy. Doba zásahu zahŕňa prípravnú fázu odstraňovania Poruchy, v ktorej prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie vzniknutej Poruchy.

1.30 Dohodnutá úroveň je garantovaný kvalitatívny stupeň úrovne poskytovania Služieb Účastníkovi na základe Zmluvy a Všeobecných podmienok a definovaný v Objednávke.

1.31 Podpora je telefonické poskytovanie pomoci a iných informácií, ohľadne poskytovania, fungovania a realizácie Služby, ak pomoc a informácie nemusia byť vzhľadom na svoju povahu poskytnuté zo strany spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE priamo na mieste.

 

Článok 2

 

Popis služby

 

2.1 Prístup do siete Internet je dátová služba, ktorá zabezpečuje nepretržitý prístup do siete Internet. Služba je nezávislá od objemu prenesených dát. Podporovaná škála prenosových rýchlostí je 64 kbit/s – n x 2048 kbit/s. Pripojenie Účastníckej LAN do Internetu je realizované pripojením LAN do Siete CASSOVIANET KOŠICE, odkiaľ je prevádzka smerovaná do verejnej internetovej siete. Službu je možné doplniť o prenajaté telekomunikačné zariadenie (smerovač, firewall), ktoré zabezpečuje oddelenie LAN a WAN komunikácie. K službám spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE poskytuje doplnkové služby – mailhosting, serverhosting.

 

Článok 3

 

Práva a povinnosti spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE

 

3.1 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná:

a)    uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 44, ods.1. zákona,

b)    predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie Služieb,

c)    viesť evidenciu osobných údajov (podľa § 56, ods. 4  zákona) všetkých účastníkov svojej siete,

d)    pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na žiadosť Účastníka na jeho náklady prístup k telekomunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,

e)    poskytovať Služby špecifikované a dohodnuté Zmluvou,

f)    udržiavať Sieť v takom technickom stave, aby boli dosiahnuté požadované parametre Služby a Dohodnutá úroveň,

g)    informovať Účastníka o zmenách ovplyvňujúcich ním využívané Služby,

h)    realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny, o ktoré Účastník požiadal spôsobom  podľa Všeobecných podmienok, a to v rámci svojich technických a kapacitných    možností.

3.2 Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE právo najmä:

a)    na zaplatenie ceny poskytnutých Služieb Účastníkom podľa Všeobecných podmienok, Cenníka a Zmluvy, ak jej vyúčtovanie doručila spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní predplatených služieb,

b)    na náhradu škody spôsobenej na Sieti a na telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE,

c)    odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:

jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné,
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo vypovedal s ním zmluvu,
záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami.

d)    dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie telekomunikačnej služby z dôvodu:

jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,
nezaplatenia splatnej ceny za telekomunikačnú službu v lehote upravenej v týchto Všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy,
porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.

e)    za zneužívanie Služieb sa považuje najmä, ak:

sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Účastník je dlžníkom telekomunikačného podniku,
Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií,
Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na narušenie Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Sieti,
Účastník sa pokúsi o preťaženie Siete akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční čo i len pokus namierený proti integrite Siete,
Účastník sprostredkuje Služby tretím osobám bez písomnej dohody so spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE,
Účastník zasiela nevyžiadanú elektronickú poštu, pričom elektronickou poštou sa rozumie akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne

Takéto prerušenie nezbavuje Účastníka povinnosti uhrádzať poplatky za telekomunikačné služby

f)    overiť identifikačné a iné osobné údaje Záujemcu o uzavretie Zmluvy zákonným spôsobom,

g)    zaslať Účastníkovi zálohovú faktúru splatnú do troch dní odo dňa doručenia, t. j. ešte pred ukončením fakturačného obdobia, ak má dôvodné podozrenie, že Účastník nebude riadne uhrádzať svoje záväzky, alebo ak tretej osobe umožňuje zneužívanie Služieb, s čím Účastník súhlasí,

h)    uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu za súhlasu a poskytnutia súčinnosti  pôvodného a nového Účastníka až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a ak je to technicky uskutočniteľné; za záväzok voči spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE sa považuje pre účely tohto ustanovenia aj záväzok Účastníka pred lehotou splatnosti; na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Účastník právny nárok,

i)    zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo ochrany Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady zo strany Účastníka,

j)    zmeniť obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať vyúčtovanie – daňový doklad Účastníkovi (ďalej len „fakturačné obdobie“),

k)    vyfakturovať dodatočne Služby, ktoré z technických príčin nebolo možné zahrnúť do faktúry za obdobie, v ktorom boli poskytnuté,

l)    informovať Účastníka o Službách, produktoch a iných aktivitách,

m)    na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služieb bez predošlého upozornenia:

z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií, brannej pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie Siete, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení,
v prípade, že k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE povinná pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky,


 

Článok 4

 

Práva a povinnosti Účastníka

 

4.1 Okrem ďalších povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach je Účastník povinný najmä:

a)    používať Služby v súlade so Zákonom, Zmluvou a týmito Všeobecnými podmienkami, prípadne písomných pokynov a návodov spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,

b)    platiť cenu za poskytnutú za Zriadenie pripojenia ako aj všetky súvisiace náklady a uhrádzať cenu za využívanie Služieb v súlade so Zmluvou a Cenníkom,

c)    používať iba koncové telekomunikačné zariadenie schválené Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky,

d)    oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE na obchodné oddelenie  spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE písomne:

zmenu Kontaktnej osoby a Zodpovedného zástupcu, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad, preukazujúci takúto zmenu,
zmenu svojich identifikačných údajov, ak je právnickou osobou alebo podnikateľom, a to najmä adresy bydliska alebo sídla, fakturačnej adresy, bankového spojenia, názvu alebo mena, právnej formy, IČO a DRČ, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad preukazujúci takúto zmenu,
zmenu svojich identifikačných údajov, ak je fyzickou osobou nepodnikateľom, a to najmä mena, priezviska, adresy bydliska, bankového spojenia a fakturačnej adresy, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný predložiť doklad preukazujúci takúto zmenu,

e)    používať i dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete,

f)    dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, ako aj osobitnými dohodami o využívaní ďalších produktov a služieb spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE,

g)    doplniť každé oznámenie zaslané spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, ak bolo zaslané faxom, elektronickou poštou, telegraficky alebo iným spôsobom ako doručením originálu, predložením jeho originálu najneskôr do troch dní, ak nebolo dohodnuté inak; na oznámenia, ktoré neboli v tejto lehote takto doplnené, sa neprihliada,

h)    poskytovať podľa požiadaviek spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE vyplývajúcich jej zo Zmluvy, najmä  pri vykonávaní Zriadenia pripojenia a umožniť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE prevádzku, údržbu, meranie a kontrolu Zariadení v objektoch, v ktorých sa vykonáva Zriadenie pripojenia

4.2 Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Účastník právo najmä:

a)    na uzavretie Zmluvy so spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 44  zákona

b)    poskytnutie služby dohodnutej v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa cenníka,

c)    bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,

d)    vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade zavinenia spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE; o vrátenie musí Účastník požiadať, najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovanej služby.

e)    obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na obchodné oddelenie spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE,

f)    sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody so spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE.

 

Článok 5

 

Podmienky uzavretia Zmluvy

 

5.1 Práva a povinnosti spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a Účastníka sa budú riadiť Zákonom, Zmluvou vrátane jej príloh, Všeobecnými podmienkami, ako i platným Cenníkom spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, prípadne osobitnými dohodami.

5.2 Všeobecné podmienky a platný Cenník prevezme Účastník pri uzavretí Zmluvy. Formuláre Zmlúv , a Cenníky sú prístupné na obchodnom oddelení spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE.

5.3 Záujemca o uzatvorenie Zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami predloží spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE na príslušnom formulári a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami riadne vyplnenú a podpísanú Objednávku a vyplnenú a podpísanú Zmluvu. Toto predloženie Zmluvy spolu s Objednávkou sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záujemca je povinný predložiť na požiadanie platné  doklady potrebné k jeho identifikácii a k prevereniu splnenia podmienok nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy. Záujemca je svojím návrhom viazaný na uzatvorenie Zmluvy špecifikovanom po dobu 30 dní odo dňa doručenia Objednávky spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE. V tejto lehote je spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE povinná oznámiť Záujemcovi možnosť a podmienky poskytnutia požadovanej Služby.

5.4 Podmienkou pre uzavretie Zmluvy je predloženie dokladov podľa bodu 5.3. Všeobecných podmienok. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je oprávnená pred podpisom Zmluvy vykonať preverenie skutočností uvedených v bode 5.5. Všeobecných podmienok. Zmluva je platne uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.5 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy podľa bodu 3.2. písmeno c) týchto všeobecných podmienok.

5.6 Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými obchodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže byť uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy nepristúpil na podmienky upravené v Zmluve, Všeobecné podmienky, platný Cenník a v prípade, pokiaľ neboli splnené ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok.

5.7 Ak Záujemca nie je vlastníkom, alebo správcom nehnuteľnosti a Vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby, je možné uzatvoriť Zmluvu  len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov s ich využitím na požadovanú Službu.

5.8 Ak sa pre zriadenie Prístupového okruhu bude požadovať aj vybudovanie nového vnútorného rozvodu, je možné uzatvoriť Zmluvu o pripojení len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vybudovaním vnútorného rozvodu.

5.9 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných rozvodov a Zariadení, prostredníctvom ktorých je poskytovaná Služba na základe súhlasu podľa ustanovení bodov 5.7 a 5.8 tohto článku.

 

Článok 6

 

Zmena Zmluvy a Služieb

 

6.1 Účastník má právo počas platnosti Zmluvy písomne požiadať o vykonanie zmeny Zmluvy. Zmluvu je možné zmeniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, v písomnej forme, pokiaľ nie dohodnuté inak. Predložením riadne vyplnenej Objednávky spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE môže Účastník požiadať o zriadenie novej Služby, zmenu parametrov Služby, alebo zrušenie Služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predložená Objednávka podľa tohto bodu je návrhom na zmenu, prípadne zrušenie Služby. Účastník je povinný uviesť popis požadovanej zmeny,  identifikovať pôvodnú Objednávku a zmluvu, ktorej sa táto zmena týka, s uvedením mena, obchodného mena, iného identifikačného údaju, IČO, DRČ, dátumu podania žiadosti, podpisu Účastníka alebo jeho Zodpovedného zástupcu a odtlačku pečiatky, ak ňou Účastník alebo fyzická osoba disponuje, alebo ak to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu vyplýva z výpisu z obchodného registra alebo z iného dokladu, preukazujúceho jeho právnu subjektivitu, a pokiaľ to umožňuje spôsob realizácie žiadosti o zmenu Zmluvy.

6.2 Účastník a spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE sa dohodli, že akceptácia Objednávky uvedenej v bode 6.1 týchto Všeobecných podmienok spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE sa považuje za zmenu rozsahu poskytovaných Služieb, dohodnutú obidvomi zmluvnými stranami. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná najneskôr do 30 dní od prevzatia Objednávky túto odmietnuť alebo akceptovať a rozhodnutie oznámiť Účastníkovi. Po túto dobu je Účastník svojím návrhom špecifikovaným v Objednávke viazaný.

6.3 Na dohodu o zmene Zmluvy sa nevyžaduje písomná forma v prípadoch, ak sa menia Všeobecné podmienky, alebo Cenník. Dohoda o zmene ceny alebo Služieb podľa Cenníka, medzi spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE a Účastníkom sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služieb počas účinnosti zmenenej ceny Služieb podľa Cenníka, s ktorými bol Účastník riadne oboznámený (podľa bodu 7.2), a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.

6.4 Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Služieb, alebo ceny služieb, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb.

6.5 Písomná forma dodatku k Zmluve sa vyžaduje najmä:

a)    v súvislosti s prevzatím záväzkov Účastníka, ktorých dodržanie je podmienkou na poskytovanie cenových zliav Služieb v rámci časovo obmedzených komerčných akcií spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE,

b)    v súvislosti so sprístupnením doplnkových služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje splnenie ďalších špecifických podmienok podľa druhu zvolenej doplnkovej služby.

 

Článok 7

 

Ceny a platobné podmienky

 

7.1 Ceny Služieb sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Pre určenie výšky ceny poskytnutých Služieb Účastníkovi je rozhodujúci odpočet poskytnutých Služieb Účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE.

7.2 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za Služby. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná písomne informovať Účastníka o zvýšení cien minimálne 15 dní pred dňom účinnosti ich zvýšenia. Oznamovacia povinnosť 15 dní sa nevzťahuje na zmenu poplatkov vyplývajúcu zo zmeny kurzu Slovenskej koruny voči EURO.

7.3 Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zvýšením ceny Služieb, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu oznámenej účinnosti zmeny ceny Služieb, pričom je povinný uhradiť všetky pohľadávky voči spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE ešte pred odstúpením od Zmluvy. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti takejto zmeny ceny Služieb.

7.4 Fakturačným obdobím Účastníka je jeden kalendárny mesiac, ak nebolo dohodnuté inak. Iné fakturačné obdobie ako jeden kalendárny mesiac je špecifikované v Zmluve. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia príslušného fakturačného obdobia je prvý deň tohto fakturačného obdobia.

7.5 Cenu Služieb vyúčtuje spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE Účastníkovi prostredníctvom faktúry, ktorá je daňovým dokladom.

7.6 Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku a číslo účtu Účastníka. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE najneskôr v deň splatnosti faktúry. To isté platí pre fyzické aj právnické osoby. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE je Účastník povinný úhradu reklamovať voči subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu realizoval.

7.7 Úhradu faktúry inkasným spôsobom z bankového účtu Účastníka, zmenu bankového spojenia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôsobu platby, je nutné oznámiť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE najmenej 7 pracovných dní pred termínom splatnosti faktúry.

7.8 Ak Účastník uhrádza faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola úhrada pripísaná v prospech účtu spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE v plnej výške. Všetky poplatky spojené s úhradou faktúr znáša v plnom rozsahu Účastník.

7.9 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE písomne upozorní Účastníka (ďalej len „upomienka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil cenu Služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie. Poplatok za upomienku, ako aj všetky náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

7.10 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je oprávnená započítať akékoľvek zálohy na Služby a preplatky Účastníka voči jeho všetkým existujúcim záväzkom zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých so spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú už premlčané , a to bez ďalšieho výslovného súhlasu Účastníka.

7.11 Účastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj spôsobmi dohodnutými so spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE na základe osobitnej písomnej dohody.

 

Článok 8

 

Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch

 

8.1 Účastník podpisom Zmluvy dáva spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných, ako aj iných osobných údajov a informácií o sebe pre účely poskytovania Služieb a prevádzkovania Siete spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE, ako aj na zaradenie týchto identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o sebe do príslušných databáz.

8.2 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE na základe zákona 351/2011 Z.z. §57 je oprávnená získať a spracovávať nasledujúce identifikačné údaje o zakazníkovi

a)číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti

c)obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa

8.3 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov. Výnimky sú prípustné len na uskutočnenie vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok podniku za poskytnutú službu, na vybavenie podaní užívateľov alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom a na uplatnenie práv.

8.4 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s Účastníkom ich nebude oznamovať tretím osobám. Účastník súhlasí s tým, aby v súvislosti s výkonom práv spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE vyplývajúcich zo Zmluvy, táto poskytla jeho identifikačné a iné osobné údaje, ako aj informácie inak podliehajúce osobitnej ochrane tretím osobám.

 

Článok 9

 

Reklamačný poriadok spločnosti Cassovianet košice s.r.o sa riadi ustanovením zakona 351/2011 §45

 


9.1 Účastník je oprávnený podať reklamáciu:

a)    na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nevystavila faktúru za Služby v súlade so Zmluvou a Cenníkom,

b)    týkajúcu sa kvality poskytnutých Služieb.

9.2 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, ak zníženie kvality poskytnutých Služieb spôsobili okolnosti uvedené v bodoch 12.4. až 12.8. a 3.2 písm. m) Všeobecných podmienok.

9.3 Reklamáciu na správnosť úhrady je Účastník oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE  v lehote do 30 dní od dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie,  ktoré budú doručené spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

9.4 Účastník je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality Služieb a to písomne s podpisom Zodpovedného zástupcu Účastníka ju doručiť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE v lehote 30 dní od dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

9.5 V  reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením Evidenčného čísla objednávky, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

9.6 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhodnutí uvedie spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzala spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE pri rozhodovaní o reklamácii. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná Účastníkovi písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania.

9.7 Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Účastníka povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti.

9.8 Ak sa na základe reklamácie zistí chyba na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka a rozsah poskytnutých služieb, resp. nedostatky služieb nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov.

9.9 Ak výška ceny za službu, ktorú Účastník reklamuje presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov, spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný mesačný rozsah využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskoršie do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo na jej zaplatenie v troch mesačných  splátkach.

9.10 V prípade, že bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia.

9.11 V prípade ak sa zistí, že reklamácia na je neopodstatnená Účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu 9.9. spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE má úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.

9.12 V prípade, ak sa zistí, že reklamácia na kvalitu služieb je neopodstatnená a spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, je oprávnený tieto náklady Účastníkovi vyúčtovať vo faktúre.

 

Článok 10

 

Porucua a servis.

 

10.1 Poruchu ohlasuje Účastník telefonicky do strediska. Telefonické ohlásenie Poruchy musí obsahovať okrem podrobného technického popisu Poruchy aj Evidenčné číslo objednávky kvôli identifikácii služby v Sieti, prípadne ďalšie informácie požadované spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE, ktoré sú bezprostredne potrebné k zahájenou/poskytnutiu servisu, ako napr. prístupové meno.

10.2 Účastník je povinný potvrdiť nahlásenie Poruchy písomne alebo faxom bez zbytočného omeškania od telefonického nahlásenia Poruchy. Písomné oznámenie musí podať Účastník alebo Zodpovedný zástupca, pričom toto musí obsahovať evidenčné číslo Zmluvy spolu s uvedením dátumu a hodiny telefonického nahlásenia Poruchy, podrobný technický popis Poruchy, Evidenčné číslo objednávky, meno osoby, ktorá Poruchu nahlásila a jej telefónne číslo bez zbytočného odkladu po telefonickom nahlásení Poruchy.

10.3 V prípade, že Účastník nepotvrdí písomne telefonické ohlásenie Poruchy v zmysle bodu 10.2, spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za poskytnutie Servisu podľa Zmluvy.

10.4 Nahlásením Poruchy v zmysle bodov 10.1. a 10.2. začne plynúť Doba zásahu. V rámci Doby zásahu spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia na odstráneniu Poruchy. Doba na odstránenie poruchy je stanovená na 4 hodiny, pokiaľ bola Porucha nahlásená počas pracovných dní v dobe od 8:00 do 16:00 hodín. V inom čase začne Doba zásahu plynúť od 8:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je povinná Účastníka na základe jeho výzvy telefonicky informovať o priebehu riešenia Poruchy.

10.5 Porucha sa považuje za odstránenú okamihom obnovenia poskytovania Služby alebo okamihom obnovenia Dohodnutej úrovne. Odstránenie Poruchy spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE Účastníkovi oznámi telefonicky.

 

Článok 11

 

Sankcie

 

11.1 Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy Účastníkom, má spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE po jej uplynutí voči Účastníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 %  z celkovej dlžnej sumy denne. V prípade, ak by výška úroku z omeškania stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá podľa prvej vety, má spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

 

Článok 12

 

Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

 

12.1 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE a Účastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností uvedených v zákone, Zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE ako aj Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.

12.2 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE zodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkom neposkytnutím, chybným poskytnutím Služieb alebo iným spôsobom, a to len do výšky pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované Služby na základe zavinenia spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, alebo boli poskytované chybne. Právo Účastníka na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si ho Účastník písomne neuplatní voči spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE do troch mesiacov od posledného dňa príslušného fakturačného obdobia.

12.3 Účastník zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zariadenia, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným použitím a umiestnením Zariadenia. V týchto prípadoch Účastník zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.

12.4 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia Služieb najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím Služieb v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.5 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky Služieb.

12.6 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany.

12.7 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením Služieb, prerušením spojenia a znížením kvality Služieb v  dôsledku poveternostných vplyvov.

12.8 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE nezodpovedá za škodu vzniknutú Účastníkovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením Služieb alebo Zariadenia zo strany Účastníka.

12.9 Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú ustanovenia slovenského právneho poriadku.

 

Článok 13

 

Trvanie a ukončenie Zmluvy

 

13.1 Pokiaľ boli splnené podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach, Zmluva je uzavretá podpisom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú,  pokiaľ nie je dohodnuté inak; najdlhšie na dobu platnosti Povolenia spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE.

13.2 Zmluva zaniká:

a)    uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

b)    dohodou účastníkov zmluvy,

c)    odstúpením od zmluvy,

d)    výpoveďou,

e)    ak nie je dohodnuté inak.

Ak bola Zmluva uzatvorená na dobu určitú, jej platnosť zaniká uplynutím dohodnutej doby.

13.3 Účastník môže odstúpiť od Zmluvy bez sankcii, ak mu spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE:

a)    oznámi zmenu zmluvných podmienok jeden mesiac vopred a Účastník tieto zmeny neakceptuje,

b)    opakovane, ani po reklamácii neposkytuje telekomunikačnú službu podľa zmluvy, alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,

c)    opakovane neodstráni reklamovanú závadu telekomunikačnej služby v určenom čase

13.4 Účastník môže vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu pričom podmienkou výpovede je uhradenie všetkých záväzkov voči spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE.
13.5    Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník:

a)    opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia Siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

b)    nezaplatí cenu za službu ani do 45 dní po dni splatnosti,

c)    pripojí na Sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitých predpisov (§43 odsek 5, písm.c) zákona), alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami, a ani na výzvu spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE zariadenie neodpojí,

d)    opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE kontrolu jej používania, najmä poskytnutie nepravdivých alebo neúplných identifikačných údajov súvisiacich s poskytovaním Služieb alebo ak Účastník používa Služby protiprávnym spôsobom,
e)    opakovane porušuje podmienky Zmluvy,

13.6 spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE môže tiež vypovedať Zmluvu v prípade, ak ďalej nemôže poskytovať Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služieb. Ak spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie Siete, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služieb podľa Zmluvy, je povinná s výpoveďou doručiť Účastníkovi ponuku na poskytovanie iných služieb, technicky i cenovo blízkych, so zvýhodneným zriadením v súlade so Zákonom.

13.7 Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť Evidenčné číslo objednávky, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje alebo je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu. Na výpoveď Účastník použije tlačivo Objednávky, kde vyznačí, že sa jedná o výpoveď služby.

13.8 Výpovedná lehota je rovnaká pre spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE aj pre Účastníka. Výpovedná lehota uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

13.9 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE aj Účastník sú oprávnení zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení v prípadoch stanovených Zmluvou, Všeobecnými podmienkami alebo v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila ktorúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy alebo platných právnych predpisov podstatným spôsobom.

13.10 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je ďalej oprávnená zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, ak:

a)    sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy,

b)    je Účastník insolventný, najmä ak na majetok Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bola na Účastníka uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Účastník vstúpil do likvidácie,

c)    pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Účastníkom budú evidované pohľadávky po lehote splatnosti,

d)    Účastník neuhradí zálohovú faktúru podľa bodu 3.2. písm. g) týchto Všeobecných podmienok najneskôr do 15 dní odo dňa jej splatnosti.

13.11 Túto Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE a Účastníka. Účastník, ktorý má záujem ukončiť Zmluvu dohodou, je povinný písomne požiadať o uzavretie takejto dohody. V návrhu dohody je Účastník povinný uviesť Evidenčné číslo objednávky, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje alebo je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu.

13.12 Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu zmluva bez ďalšieho zaniká.  Zmluva takisto zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastníkom.

13.13 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je oprávnená okamžite ako sa dozvie o skutočnosti, že Účastník zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol, zastaviť poskytovanie Služby.

13.14 Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE povinná vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky. Účastník je povinný vrátiť spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE Zariadenia prípadne iné veci, ktoré sú jej vlastníctvom.

13.15 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE pri zániku Zmluvy zašle Účastníkovi konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastník povinný uhradiť.

 

Článok 14

 

Oznamovanie

 

14.1 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE a Účastník sa dohodli, že upomienka, faktúra, výpoveď a odstúpenie od Zmluvy alebo akékoľvek iné oznámenie (ďalej len „Listina“) podľa týchto Všeobecných podmienok sa budú oznamovať niektorým z nasledovných spôsobov:

a)    kvalifikovaným oznámením,

b)    bežným oznámením,

c)    iným spôsobom.

14.2 Za kvalifikované oznámenie sa považuje doporučené doručenie Listiny alebo doručenie Listiny s doručenkou na poslednú známu adresu Účastníka. Listina sa považuje za oznámenú dňom, kedy Účastník alebo iná osoba spôsobilá na právne úkony, bývajúca na tej istej adrese a ochotná obstarať odovzdanie Listiny Účastníkovi, prevezme oznamovanú Listinu a potvrdí jej prevzatie subjektu poverenému doručovaním. Ak nemožno Listinu oznámiť z akéhokoľvek dôvodu takýmto spôsobom, považuje sa Listina za oznámenú prvým dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po tom, ako bola táto Listina uložená u subjektu povereného doručovaním (napr. pošta).

14.3 Za bežné oznámenie sa považuje doručenie Listiny na poslednú známu adresu Účastníka stým, že v prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne okamihu oznámenia sa Listina považuje za oznámenú siedmy kalendárny deň po jej odoslaní. Pokiaľ sa takýmto spôsobom doručuje upomienka alebo faktúra a Účastník ju nedostane do 15 dní po skončení fakturačného obdobia z dôvodu, že mu nemohla byť oznámená alebo z iných dôvodov, je povinný túto skutočnosť do 24 hodín oznámiť na pracovisko spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE. V prípade, ak tak v lehote 16 dní po skončení fakturačného obdobia neurobí, považuje sa faktúra, alebo upomienka za oznámenú posledným dňom tejto lehoty. Ak Účastník v tejto lehote oznámi spoločnosti CASSOVIANET KOŠICE, že faktúra mu nebola doručená, bude mu doručený opis faktúry.

14.4 Listina oznámená na ktorúkoľvek adresu uvedenú Účastníkom v Zmluve sa považuje za doručenú do dispozičnej sféry Účastníka.

14.5 Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je oprávnená podľa vlastnej úvahy použiť na oznamovanie Listín ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku.

 

Článok. 15

 

Právo, súdna príslušnosťa mimosúdne riešenie sporu.

 


15.1 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

15.2 Užívateľ je oprávnený predložiť Telekomunikačnému úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality     verejnej služby najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo     reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.     Podnik a užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať     dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu.  Úrad predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi     podnikom a užívateľom o predmete sporu.

15.3 Úrad na účel dosiahnutia urovnania sporu je oprávnený prizvať na mimosúdne riešenie     sporov znalca, ktorý je nezávislý od podniku, alebo využívať vlastných zamestnancov.     Úrad pri riešení sporu zabezpečuje ochranu telekomunikačného tajomstva podľa § 63 zákona.

15.4 Alternatívne a mimosúdne riešenie sporu sa riadia telekomunikačným zákonom 351/2011 Z.z. a to paragrafom 75 a 75a

 

Článok 16


Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

 

16.1 Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE je oprávnená Všeobecné podmienky meniť.

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia Všeobecných podmienok je spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE povinná Účastníka o týchto zmenách informovať, a to minimálne 15 dní pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia na poslednú adresu udanú Účastníkom. Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Všeobecných podmienok, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok.

16.3 Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a spoločnosťou CASSOVIANET KOŠICE založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

16.4 Tieto Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na predaj Zariadení.

16.5 Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť CASSOVIANET KOŠICE v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 

Článok 17

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

17.1 Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný. Všeobecné podmienky sú spolu s Objednávkou a Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

17.2 Tieto Všeobecné podmienky, ako aj Cenník budú poskytnuté Účastníkovi pred uzatvorením Zmluvy.

17.3 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. decembra 2011

 

Článok 18

 

Tiesňové volanie

 

V zmysle znenia zákona č.351/2011 § 40 uverejňujeme nasledovné čísla pre tiesňové volania:
jednotné európske číslo tiesňového volania 112
Požiar: 150
Pohotovostná zdravotná služba: 155
Polícia: 158
Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života a prvej pomoci): 0850/11 13 13
Mestská polícia: 159


Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.10.2017

 

dokumenty, Všeobecné zmluvné podmienky, cenník a reklamačný poriadok.

 

akcia.png akcia1.png akcia2.png